NOVE SMJERNICE ZA PACIJENTE Definirali način budućeg rada

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

KOPRIVNICA – Koprivnička Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ sukladno naputku HZJZ donijela je mjere i protokol za pacijente koji dolaze na specijalistički pregled u ambulantu ili u dnevnu bolnicu, odnosno na bolničko liječenje.
1.)  evaluacija lista čekanja:
Svaka ustrojstvena jedinica odgovorna je za detaljnu evaluaciju vlastitih lista čekanja za izvanbolničke i bolničke pacijente te je dužna utvrditi prioritete prema potencijalnom riziku za zdravlje za svakog pacijenta. Evaluacija liste čekanja obavljat će se izravnim kontaktiranjem bolesnika počevši od zadnjeg dana redovnog rada ambulante prije njezinog ukidanja, odnosno od zadnjeg dana redovnog naručivanja na bolničko liječenje.
2.)  organizacija prijema u bolnicu:
Dolazak pacijenta na pregled u SKZZ, dnevnu bolnicu ili na bolničko liječenje odvijat će se po unaprijed dogovorenom vremenu pregleda ili prijema u bolnicu.  Zaduženi zdravstveni djelatnik svake ustrojstvene jedinice u telefonskoj komunikaciji s pacijentom (moguće i obiteljskim liječnikom), obavijestit će pacijenta o datumu i vremenu dolaska kao i o mjestu provođenja trijažnog postupka, odnosno o mjestu ulaska pacijenta u SKZZ, odnosno bolnicu. Pri telefonskom naručivanju pacijenata, potrebno ih je upozoriti da ako imaju temperaturu na dan uoči pregleda ili prijema u bolnicu 37,2 C ili više i respiratorne smetnje, da ne dolaze na pregled ili prijem u bolnicu. Uputiti bolesnike da na definirano mjesto trijažnog postupka dođu sa maskom preko nosa i usta.
  1. a) trijažni postupak:
Obavezan je za sve pacijente koji dolaze na pregled u SKZZ ili dnevnu bolnicu ili na bolničko liječenje.
CENTRALNA (glavna) ZGRADA BOLNICE
Provodit će se organizirano na tri trijažna mjesta u centralnoj zgradi bolnice: GLAVNI ULAZ (sjeverna strana), JUŽNI ULAZ (od Lenišća ), BOČNI ULAZ (kolni ulaz  za kiruršku ambulantu)
Organizirani trijažni postupak u centralnoj zgradi na tri trijažna mjesta provodit će educirana medicinska sestra. Ista će izmjeriti pacijentu temperaturu, utvrditi moguće respiratorne smetnje te osnovne epidemiološke podatke.
Zdravstveni djelatnik iz ambulante ili odjela, kamo je upućeni pacijent, dužan je doći na trijažno mjesto, prozvati trijažirane pacijente, odnosno pacijenti ulaze i napuštaju ambulantu, dnevnu bolnicu ili bolničko liječenje uz pratnju zdravstvenog djelatnika dotične ustrojstvene jedinice.
TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)
GLAVNI ULAZ (sjeverna strana) –  ulaze  pacijenti  za bolničko liječenje svih          djelatnosti
 – za dijagnostičke pretrage na Odjelu  radiologije
  –  za dijagnostičke pretrage na Odjelu za  transfuzijsku medicinu
JUŽNI  ULAZ (južna strana) –  ulaze pacijenti za  internističku i ginekološku polikliniku, ortopedsku ambulantu, pedijatrijsku ambulantu, anesteziološku i dermatološku ambulantu
  – ulaze pacijenti za  klinički i mikrobiološki  laboratorij – trijažu  provodi  laborant  koji prati pacijenta u i iz laboratorija
BOČNI  ULAZ ( kolni ulaz  za kiruršku ambulantu)- ulaze pacijenti  u  kiruršku polikliniku
ZGRADA  INTERNE (specijalistički pregledi i dnevna bolnica)
– trijažni postupak provodit će medicinska sestra svake dolje
navedene službe, te će pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog
pregleda
TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)
GLAVNI  ULAZ(preko puta ZZJZ)-ulaze pacijenti  za  hemodijalizu, onklošku, nefrološku i infektološku ambulantu (ne bolesnici sa febrilitetom ili sumnjom na Covid infekciju)
BOČNI  ULAZ(od prosekture)   –  ulaze  pacijenti za citološku i patohistološku dijagnostiku  – trijažu provodi  laboratorijski  tehničar
ZGRADA   NEUROLOGIJE , PSIHIJATRIJE I FIZIKALNE MEDICINE (specijalistički pregledi, dnevna bolnica i fizikalna rehabilitacija)
TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)
GLAVNI  ULAZ u zgradu
– trijažni postupak provodit će medicinska sestra svake
navedene službe,  te će  pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog
pregleda
ZGRADA ORL I OFTALMOLOGIJE  (specijalistički pregledi, dnevna bolnica)
TRIJAŽNA MJESTA (prema specijalnostima)
GLAVNI  ULAZ u zgradu
– trijažni postupak provodit će medicinska sestra svake
navedene službe prema, te će pacijenta dopratiti u i iz ambulante nakon provedenog  pregleda
VAŽNO
 – na svakom trijažnom mjestu postoji dezinficijens. Svaki pacijent koji
  dolazi na ambulantni pregled, u bolnicu, u dnevnu bolnicu mora dezinficirati
  ruke i preko  nosa i usta imati medicinsku masku.
 – bolesnici koji su naručeni na operativni zahvat kao i na elektivne
     zahvate u kojima se generira aerosol (gastroskopija,kolonoskopija,
     bronhoskopija, spirometrija, FENO), potrebno je da imaju pri prijemu
     nalaz brisa  nasoph i pharynk na SARS CoV 2 NEGATIVAN i donijeti ga na
     pregled, ne starijeg od 48 h (uzimanje obrisaka organizirat će obiteljski-
     primarni  liječnik pacijenta u dogovoru sa sekundarnim liječnikom u bolnici
  1. b) ponašanje u čekaonici pri ambulantnom pregledu
– svaka čekaonica mora imati postavljena sjedeća mjesta na udaljenosti od 2 m, odnosno pacijenti moraju sjediti na udaljenosti od 2 m jedan od drugog. U prostorima u kojima to nije moguće osigurati, bolesnici će biti uvođeni jedan po jedan po planiranom terminu pregleda. Prema tomu, pacijente je potrebno naručivati sukladno broju mjesta u čekaonici te vremenu potrebnom za pregled ili dijagnostiku
Telefonski kontakti:
INTERNISTIČKA POLIKLINIKA
Informacije na 048/251 137
KIRURŠKA POLIKLINIKA
Informacije na 048/251 723
PEDIJATRIJSKA POLIKLINIKA
Informacije na 048/251 323
SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA ORL  I OFTALMOLOGIJU
Informacije na 048/ 251 2o5
GINEKOLOŠKA  POLIKLINIKA
Informacije na 048/251 395
PSIHIJATRIJSKA  POLIKLINIKA
Informacije na 048 251/380
RAD PSIHOLOGA
 Informacije na 048 251/380
NEUROLOŠKA  POLIKLINIKA
Informacije na 048/ 251 220 ; 048 /251 226
ODJEL ZA  RADIOLOGIJU
Informacije na 048/ 251 611; 048 /251 608
ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Informacije na 048/ 251 788
MEDICINSKO  BIOKEMIJSKI  LABORATORIJ
Informacije na 048/ 251 651
ODJEL ZA FIZIKALNU  MEDICINU I REHABILITACIJU
Informacije na 048/ 251 317 ; 048/251 219

(PROMO)


PODIJELI S PRIJATELJIMA!