Nakon ostavke Alloucha, OB Bjelovar traži novo vodstvo bolnice

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

BJELOVAR – Na stranicama Opće bolnice Bjelovar objavljen je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar. Podsjetimo, Ali Allouch podnio je ostavku na mjesto ravnatelja, a vršiteljicom dužnosti ravnateljice imenovana je šefica Odjela za pedijatriju, dr. Ivanka Fehir Radanović.

Kandidat ili kandidatkinja za ravnatelja/icu OB Bjelovar mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a imenuje se na mandatno razdoblje od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:

– program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje,

– životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom,

– ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat/kandidatkinja nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima Bolnica ima poslovni odnos i da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnica,

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja,

– uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,

– kopiju osobne iskaznice.

U natječaju je navedeno i da se nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće razmatrati kao i da se potpunom prijavom smatra ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Opće bolnice Bjelovar – ne otvaraj” u roku od osam dana od objave natječaja, na adresu: Opća bolnica Bjelovar, 43000 Bjelovar, A. Mihanovića 8.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a OB Bjelovar ima pravo ne izabrati ravnatelja/icu po raspisanom natječaju te ga poništiti bez obrazloženja.

Natječaj je potpisao Predsjednik Upravnog vijeća
Emanuel Modrić, dr.med.,spec.urologije

 

 

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!