Daruvarska Vodoprivreda raspisala javni poziv za dokapitalizaciju. Evo detalja

PODIJELI S PRIJATELJIMA!

Daruvarska Vodoprivreda objavila je javni poziv.

Naime, predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih pisama namjere za sudjelovanje u postupku dokapitalizacije tvrtke VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. ( u daljnjem tekstu: Društvo) uplatom u novcu te ulozima u stvarima i pravima.

Sadašnji temeljni kapital tvrtke VODOPRIVREDA DARUVARE d.d. upisan u sudski registar iznosi 155.000 eura, a podijeljen je na 155.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 eura po dionici, registrirane kao nematerijalizirane dionice u obliku elektroničkog zapisa na račun izdavatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., ISIN oznake HRRDNKRA000, oznake vrijednosnog papira VPDR-R-A.

Uvjeti:

Na javni poziv se putem pisama namjere kao zainteresirane osobe mogu javiti postojeći dioničari.

Pismo namjere treba sadržavati iskazanu namjeru za dokapitalizaciju društva kojom bi ponuditelj stekao najviše do dvostrukog iznosa udjela koji već posjeduje u postojećem kapitalu podijeljenom na 155.000 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 euro po dionici, a sve do sveukupnog iznosa od 310.000 eura. Nakon provedene dokapitalizacije postojeći temeljni kapital od 155.000 eura bio bi uvećan za maksimalno 310.000 eura te s obzirom na navedeno ukupni iznos temeljnog kapitala nakon dokapitalizacije ne bi prelazio 465.000 eura.

Pismo namjere mora sadržavati podatke o ponuditelju ( ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj žiro ili tekućeg računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe sa potpisom i pečatom, naznaku visine iznosa namijenjenog za dokapitalizaciju Društva i broj dionica koji bi se dokapitalizacijom stekao, način i rok plaćanja.

Pisma namjere koja nisu pristigla u rok, koja nisu potpuna, koja sadrže financijski iznos za dokapitalizaciju i broj dionica veći od navedenog u uvjetima javnog poziva, neće se razmatrati.

Rok do 26. siječnja

Nakon zaprimanja valjanih pisama namjere ponuditelja Uprava Društva provest će postupak odabira ponuditelja te predložiti Skupštini Društva donošenje odluke o dokapitalizaciji Društva. Odabrani ponuditelji biti će obavješteni o odabiru u roku od tri dana od završetka javnog poziva

Sve informacije za predviđeni postupak dokapitalizacije Društva mogu se dobiti u sjedištu Društva, u upravi Društva.

Rok za dostavu pisanih pisma namjere je zaključno sa danom 26. siječnja 2024. godine, osobnom dostavom ili preporučeno poštom na adresu sjedišta tvrtke: VODOPRIVREDA DARUVAR d.d. Petra Preradovića 87, Daruvar s naznakom ˝Pismo namjere˝

 


PODIJELI S PRIJATELJIMA!